ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Όργανα της διοίκησης της Εταιρείας ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ (ΦΕΚ Α' 127, Π.Δ. 155, 25/6/2001) είναι:

 • Το διοικητικό συμβούλιο
 • Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

Με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/89715/7660/1-9-2023, (ΥΟΔΔ 917) Απόφαση Υπουργού, συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής:

 • Πρόεδρος: Πέτραινας Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός
 • Αντιπρόεδρος: Κανταρτζής Αθανάσιος, Γεωπόνος
 • Τακτικό Μέλος: Μπαρόγιαννη Ελένη, Δικηγόρος
 • Τακτικό Μέλος: Μπούζιου Μαρία, Δικηγόρος
 • Τακτικό Μέλος: Κοτσώνης Αντώνιος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών Και Μεταφορών
 • Τακτικό Μέλος: Καραγιάννης Γεώργιος, Γενικός Διευθυντής Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
 • Τακτικό Μέλος: Μπριλάκης Δημήτριος, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π. ορίστηκε η Ρουμανά Πελαγία, υπάλληλος της ΕΠΕΥΔΑΠ, του κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού.


Πρόεδροι στην Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ έχουν διατελέσει κατά το παρελθόν οι Κανέλλος Λάλος, Γεώργιος Συκιανάκης, Χαράλαμπος Μαντούβαλος, Μηνάς Σταυρακάκης, Ιωάννης Νικολάου και ο Στυλιανός Κοροβέσης.

Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής. Η Εταιρεία ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ διαρθρώνεται σε μία διεύθυνση, στην οποία υπάγονται τα εξής τμήματα:
 • Τεχνικό τμήμα
 • Τμήμα διοικητικής, οικονομικής υποστήριξης και γραμματείας.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β'5661 (3/12/2021), αρμόδια όργανα για τη λήψη αποφάσεων στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων, εκπόνησης μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016, οι οποίες ανατίθενται και εκτελούνται από την Εταιρεία ΠΑΓΙΩΝ Ε.Υ.Δ.Α.Π. είναι:
 • Αναθέτων Φορέας ή Αναθέτουσα Αρχή, Εργοδότης ή Κύριος του Έργου, κατά την έννοια του ν. 4412/2016, και Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Εταιρεία ΠΑΓΙΩΝ Ε.Υ.Δ.Α.Π.
 • Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ο/η Προϊστάμενος/νη του Τεχνικού Τμήματος της Εταιρείας ΠΑΓΙΩΝ Ε.Υ.Δ.Α.Π.
 • Προϊσταμένη Αρχή: το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΠΑΓΙΩΝ Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Button Text