ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η Ελλάδα παράγει ένα από τα πιο ποιοτικά νερά του κόσμου. Οι κύριες πηγές υδροληψίας και οι ταμιευτήρες της Εταιρείας Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π. βρίσκονται σε αγνές περιοχές, απαλλαγμένες από γεωργική και βιομηχανική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα η ελληνική πρωτεύουσα να τροφοδοτείται με νερό με φυσικό τρόπο που απαιτεί ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

Βασικός σκοπός της ΕΠΕΥΔΑΠ είναι η λειτουργία και συντήρηση του ΕΥΣ, η απρόσκοπτη υδροδότηση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. πρωτίστως, για την υδροδότηση της πρωτευούσης, καθώς και των πελατών κατά μήκος του Ε.Υ.Σ.

Button Text