ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ έχει τακτικούς και έκτακτους πόρους, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι οι εξής:
 • Τακτικοί Πόροι:
  • Έσοδα από τη διάθεση ακατέργαστου ύδατος στους δήμους που βρίσκονται κατά μήκος του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος
  • Ετήσιες διατιθέμενες πιστώσεις από της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την κάλυψη του κόστους της ετήσιας λειτουργίας της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ.
 • Έκτακτοι Πόροι:
  • Επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους εισφορές νομικών ή φυσικών προσώπων
  • Επιχορηγήσεις ή έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε. και των διεθνών οργανισμών
  • Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ

Button Text